top of page

ม้วนแอร์บับเบิ้ล

ม้วนแอร์บับเบิ้ลผลิตเป็นฐานของประเภทผลิตภัณฑ์ฟองอากาศอื่นๆ วัตถุดิบ LDPE ถูกผสมและละลายเป็นฟิล์มบางเข้าไปในโมลด์รอลเลอร์ รอลเลอร์มีรูเล็กๆ ซึ่งดูดอากาศเข้าไปเพื่อสร้างฟองอากาศ กระบวนการนี้ถูกทำซ้ำจนกระทั่งได้ความหนาตามที่ต้องการ เช่น 2 หรือ 3 ชั้นของฟองอากาศ

ขนาดมาตรฐานของม้วนแอร์บับเบิ้ล

Thickness (mm)
Width (cm)
Length (m)
2 layers
120
100
2 layers
140
100
2 layers
102
100
2 layers
150
100
2 layers
130
100
3 layers
130
100
3 layers
150
100

*ขนาดสามารถปรับแต่งได้ตามที่ร้องขอ

bottom of page